TUTORIAL

Python

Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML). Ngày nay Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới trong những năm gần đây. Các nhà phát triển sử dụng Python vì nó hiệu quả, dễ học và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Phần mềm Python được tải xuống miễn phí, tích hợp tốt với tất cả các loại hệ thống và tăng tốc độ phát triển.

 • BASIC
 • Vietnam

Course Info

 • Lectures 10
 • Skills Beginner
 • Language Vietnamese
Course Description
Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML). Ngày nay Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới trong những năm gần đây. Các nhà phát triển sử dụng Python vì nó hiệu quả, dễ học và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Phần mềm Python được tải xuống miễn phí, tích hợp tốt với tất cả các loại hệ thống và tăng tốc độ phát triển.

What you’ll learn

  Python - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python

  Python - Cài đặt môi trường lập trình với Python

  Python - Cú pháp lập trình Python

  Python - Biến (Python - Variables)

  Python - Các kiểu dữ liệu (Data Types)

  Python - Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Type Casting)

  Python - Toán tử (Operators)

  Python - Danh sách (Lists)

  Python - Tuples

  Python - Set